Yer değiştirme önlemi uygulanmış öğretmen ve yöneticinin Proje Okullarına atanamamasına iptal
  1. Ana Sayfa
  2. Haberler

Yer değiştirme önlemi uygulanmış öğretmen ve yöneticinin Proje Okullarına atanamamasına iptal

0

Danıştay 2. Dairesi, 01/09/2016 tarihli, 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan öğretmen ya da yöneticinin geçirdiği soruşturma sonucunda idari bir önlem olarak vazife yerinin değiştirilmiş olmasını proje okullarına atanabilmenin önünde mani olan kararı iptal etti.

İdari önlem maksadını aşan biçimde tesir doğurmaktadır.

Dava konusu Yönetmeliğin “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. unsurun 1. fıkrasının (ç) bendinde, “Başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak yahut soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilmemiş olmak.” kararına,
”Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. hususun 1. fıkrasının (c) bendinde, “Başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak yahut yöneticilik vazifesi üzerinden alınmamış olmak.” kararına yer verilmiştir.

Bu kararlar, öğretmen ya da yöneticinin geçirdiği soruşturma sonucunda idari bir önlem olarak vazife yerinin değiştirilmiş olmasını proje okullarına atanabilmenin önünde bir pürüz olarak düzenlemiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1. hususu uyarınca öğretmen takımlarında vazifeli çalışanın 657 sayılı Kanun’a tabi olduğu konusunda tartışma bulunmamaktadır.

Kanun koyucu tarafından, üstte sayılan cezalar ve öngörülen yasaklamalar dışında, alınmış olan bir idari önlemin sonucu prestijiyle bir yaptırıma bağlanmadığı, yani rastgele bir vazifeye atanma konusunda pürüz olarak düzenlenmediği görülmektedir.

Soruşturma sonucu vazife yeri değişikliği yahut yöneticilik misyonunun sonlandırılması, bir disiplin cezası değil, idari bir önlemdir. Bu önlem, hizmetin işleyişinde oluşacak aksaklıkları önlemek, çalışma ortamının huzurunu sağlamak, kamu görevlisinin yıpranmasını önlemek üzere, nihayetinde kamu hizmetinin düzgün işlemesini sağlama emeline hizmet etmektedir. Yani hedef, kamu görevlisinin cezalandırılması değil, kamu hizmetinin aksamadan ve kamu sisteminin bozulmadan işleyişine devam etmesidir.

Bu durumda, dava konusu Yönetmeliğin 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veya soruşturma sonucu vazife yeri değiştirilmemiş olmak” şartı ile 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya yöneticilik misyonu üzerinden alınmamış olmak” şartı, 657 sayılı Kanun’un 132. hususunun 4. fıkrası ile yapılan düzenlemenin genişletilmesi sonucunu doğurmaktadır. Buna nazaran, bir soruşturma sonucunda tesis edilen ve cezalandırma maksadı değil, salt bir önlem niteliği taşıyan yer değişikliği ya da yöneticilik vazifesinin sonlandırılması süreçleri, 657 sayılı Kanun’un 132. unsurunda sayılan cezalardan ve atanılacak olan vazife de yeniden birebir unsurda sayılan misyonlardan olmadığından, 657 sayılı Kanun’un 132. unsurundaki şartların genişletilmesi sonucunu doğuran düzenlemelerde hukuka uygunluk görülmemiştir.

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Temel No : 2021/18334
Karar No : 2022/6191

DAVACI : . Sendikası
VEKİLİ : Av. .

DAVALI : . Bakanlığı
VEKİLİ : Av. .

DAVANIN KONUSU:

01/09/2016 tarihli, 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendinin, ”Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinin, ”Öğretmen atama” başlıklı 13. hususunun, ”Yöneticiliğe görevlendirme” başlıklı 14. unsurunun ve ”Geçiş hükmü” başlıklı Süreksiz 1. unsurunun iptali istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Danıştay İkinci Dairesinin 24/12/2019 günlü, E:2016/13544, K:2019/7431 sayılı kararıyla; 01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin; “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. hususun 1. fıkrasının (ç) bendindeki “başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak” ibaresinin iptaline, tıpkı bentte yer alan “veya soruşturma sonucu vazife yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresi tarafından ise davanın reddine; “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. hususun 1. fıkrasının (c) bendindeki “başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak” ibaresinin iptaline, tıpkı bentte yer alan “veya yöneticilik misyonu üzerinden alınmamış olmak” ibaresi istikametinden ise davanın reddine; ”Öğretmen atama” başlıklı 13. ve “Yöneticiliğe görevlendirme” başlıklı 14. hususları tarafından davanın reddine; Süreksiz 1. unsur istikametinden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Anılan kararın, davacı tarafından davanın reddine ait kısmının, davalı yönetim tarafından iptale ait kısmının temyiz edilmesi üzerine; Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 27/05/2021 günlü, E:2020/1254, K:2021/1058 sayılı kararıyla; davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne kısmen reddine, davalı yönetimin temyiz isteminin reddine, Danıştay İkinci Dairesinin 24/12/2019 günlü, E:2016/13544, K:2019/7431 sayılı kararının, dava konusu Yönetmeliğin 8. unsurunun 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresi ile 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “yöneticilik misyonu üzerinden alınmamış olmak” ibaresine ait kısmının bozulmasına, öbür hususlara ait kısımlarının onanmasına karar verilmiştir.

DAVACININ ARGÜMANLARI:

Davacı sendika tarafından; dava konusu Yönetmeliğin 8. ve 9. hususları ile ilgili olarak, soruşturma ve disiplin cezalarının atamalara temel alınması düzenlemesinin, keyfi, berbata kullanılmaya elverişli ve Yönetmelik emeline ters olduğu, soruşturma nedeniyle vazife yeri değişen öğretmen ve misyonundan alınan yöneticinin bu okullara atanmasına mani teşkil ettiği; yönetimin çarçabuk soruşturma açabildiği, soruşturma sonucunda naklen tayin ve disiplin cezası süreçlerinin kolay ve sıklıkla yaşanan sistemler olduğu ve yapılan süreçler hakkında açılan davalarda da yargılamanın uzun sürdüğü; bu okulların özel statüye tabi tutulması nedeniyle, burada vazife yapacak öğretmen ve yöneticilerin meslek ve liyakat sahibi, özel nitelikte olanların seçilmesini öngörmesi gerektiği, bu düzenlemenin hedefe muhalif bir kriter getirdiği ileri sürülmüştür.

DAVALININ SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından; dava konusu Yönetmeliğin 8. ve 9. unsurları ile ilgili olarak, idari soruşturmaların büsbütün kanunla belirlenen hudutlar çerçevesinde yapılabildiği ve evvelce belirlenen kuralların ihlali halinde disiplin cezalarının verilebildiği; idari süreçlere yargı yolunun açık olduğu (görev – yer değişikliği, disiplin cezası); yönetimin, öğretmen ve okul yöneticilerinin seçiminde olabildiğince hassas davranarak bu vazifeye en uygun kişiyi seçme uğraşı içeresinde olup bu maksadı yerine getirirken, kanunen kendisine verilen imkanları kullanarak bunları ölçüt kabul etmesinde hukuka terslik bulunmadığı; hülasa yönetimin kendi öğretmenini ve yöneticisini seçerken, her türlü somut bilgi ve belgeyi ölçüt kabul etmesinde hukuka ters bir taraf olmadığı savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Bozma kararına uyulmak suretiyle, Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veya soruşturma sonucu vazife yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresinin ve 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya yöneticilik vazifesi üzerinden alınmamış olmak” ibaresinin iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

DANIŞTAY SAVCISI KANISI:

Davacı Sendika tarafından, 01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendinin, ”Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinin, ”Öğretmen atama” başlıklı 13. hususunun, ”Yöneticiliğe görevlendirme” başlıklı 14. unsurunun ve ”Geçiş hükmü” başlıklı Süreksiz 1. unsurunun iptali istemiyle açılan davada; Danıştay İkinci Dairesince, “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendindeki “Başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak” ibaresinin iptaline; birebir bentte yer alan “veya soruşturma sonucu vazife yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresi tarafından ise davanın reddine; ”Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendindeki “Başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak” ibaresinin iptaline; tıpkı bentte yer alan “veya yöneticilik vazifesi üzerinden alınmamış olmak” ibaresi tarafından ise davanın reddine; “Öğretmen atama” başlıklı 13. hususu istikametinden davanın reddine; ”Yöneticiliğe görevlendirme” başlıklı 14. unsuru istikametinden davanın reddine; ”Geçiş hükmü” başlıklı Süreksiz 1. hususu tarafından karar verilmesine yer olmadığına; hükmedilmiş, davacı Sendika tarafından davanın reddine ait karar fıkrası, davalı yönetim tarafından ise, iptale ait karar fıkrası istikametinden karar taraflarca temyiz edilmiş, yapılan temyiz incelemesi sonucunda, davalı yönetimin temyiz istemi reddedilmiş, davacı Sendikanın temyiz istemi ise; kısmen reddedilmiş, dava konusu Yönetmeliğin 8. unsurunun 1. fıkrasının (ç) bendi ile 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan ibareye ait kısmı istikametinden ise, dava konusu Yönetmeliğin 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresi ile 9. unsurunun 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “yöneticilik vazifesi üzerinden alınmamış olmak” şartı, 657 sayılı Kanun’un 132. unsurunun 4. fıkrası ile yapılan düzenlemenin genişletilmesi sonucunu doğurmakta olduğu, buna nazaran, bir soruşturma sonucunda tesis edilen ve cezalandırma gayesi değil, salt bir önlem niteliği taşıyan yer değişikliği ya da yöneticilik misyonunun sonlandırılması süreçlerinin, anılan hususta sayılan cezalardan ve atanılacak olan vazife de tekrar tıpkı unsurda sayılan misyonlardan olmadığından, kelam konusu unsurdaki şartların genişletilmesi sonucunu doğuran düzenlemelerde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle kabul edilerek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bozulmuştur.

2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. unsuruna nazaran Danıştay’ın birinci derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, temyiz incelemesi sonucu bozulan kararlar üzerine, Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Şuralarının kararlarına uyulması mecburidir.

Açıklanan nedenle, Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi kararına uyularak, bozma kararı doğrultusunda karar verilmesi, üstte anılan Yasa kararı gereği olduğundan, anılan Konsey kararında belirtilen münasebet doğrultusunda karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Dairemizin 24/12/2019 günlü, E:2016/13544, K:2019/7431 sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 27/05/2021 günlü, E:2020/1254, K:2021/1058 sayılı kararıyla kısmen bozulması üzerine, 2577 sayılı Kanun’un 49. unsuruna nazaran Danıştay dava dairelerinin birinci derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyizen bozulması halinde ısrar hakkı tanınmadığından bozma kararına uyularak, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten sonra belgedeki bilgi ve dokümanlar de incelenmek suretiyle, bozulan kısım istikametinden işin gereği düşünüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET :

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu süreç tarihi prestijiyle;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. hususunda; “Başbakanlık, bakanlık ve kamu hukuksal bireyleri, kendi misyon alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara alışılmamış olmamak kuralı ile, yönetmelikler çıkarabilirler.” kararı yer almıştır.

652 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin 37. hususunun 9. fıkrasında, “Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi yahut yurt dışında, yerli yahut yabancı kurum ve kuruluşlarla yahut öteki ülkelerle işbirliği muahedesi çerçevesinde kurulan ve ulusal yahut memleketler arası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belli eğitim ıslahatı ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla direkt Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/8 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci hususu kapsamında üniversitelerde vazife yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü misyonu verilebilir.” kararına yer verilmiştir.

Aynı hususun 10. fıkrasında ise, “(Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta vazife yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Kararında Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve öteki mevzuatın imtihanlar ve atanmaya ait kararları uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi istikametinden kazanılmış hak doğurmaz.” kararına yer verilmiştir.

652 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin 37. hususunun dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanan davaya husus “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği” 01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin; “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veya soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresi ile ”Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya yöneticilik misyonu üzerinden alınmamış olmak” ibaresinin iptali istemi tarafından;

Dava konusu Yönetmeliğin “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. unsurun 1. fıkrasının (ç) bendinde, “Başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak yahut soruşturma sonucu vazife yeri değiştirilmemiş olmak.” kararına,
”Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. unsurun 1. fıkrasının (c) bendinde, “Başvurunun son günü prestijiyle, son dört yıl içinde isimli yahut idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak yahut yöneticilik vazifesi üzerinden alınmamış olmak.” kararına yer verilmiştir.
Bu kararlar, öğretmen ya da yöneticinin geçirdiği soruşturma sonucunda idari bir önlem olarak misyon yerinin değiştirilmiş olmasını proje okullarına atanabilmenin önünde bir mani olarak düzenlemiştir.

23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1. hususunda; “Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Vilayet Özel Yönetimleri, Belediyeler, Vilayet Özel Yönetimleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında yahut Vücut Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yine birebir Kanun’un “Disiplin” başlıklı 7. kısımda yer alan “Uygulama” başlıklı 132. hususunda; “(1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren karar söz eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıyeten Devlet İşçi Başkanlığına bildirilir. (4) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire lideri takımlarına, daire lideri takımının dengi ve daha üstü takımlara, bölge ve vilayet teşkilatlarının en üst yönetici takımlarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi takımlarına atanamazlar.” kararı yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1. hususu uyarınca öğretmen takımlarında vazifeli işçinin 657 sayılı Kanun’a tabi olduğu konusunda tartışma bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat kararlarında, Devlet memurlarının hangi cezalar uyarınca hangi takımlara atanamayacakları açıkça söz edilmiştir.

Buna nazaran; aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl boyunca; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire lideri takımlarına, daire lideri takımının dengi ve daha üstü takımlara, bölge ve vilayet teşkilatlarının en üst yönetici takımlarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi takımlarına atanamayacağı görülmektedir.

Kanun koyucu tarafından, üstte sayılan cezalar ve öngörülen yasaklamalar dışında, alınmış olan bir idari önlemin sonucu prestijiyle bir yaptırıma bağlanmadığı, yani rastgele bir misyona atanma konusunda pürüz olarak düzenlenmediği görülmektedir.

Soruşturma sonucu misyon yeri değişikliği yahut yöneticilik misyonunun sonlandırılması, bir disiplin cezası değil, idari bir önlemdir. Bu önlem, hizmetin işleyişinde oluşacak aksaklıkları önlemek, çalışma ortamının huzurunu sağlamak, kamu görevlisinin yıpranmasını önlemek üzere, nihayetinde kamu hizmetinin düzgün işlemesini sağlama emeline hizmet etmektedir. Yani hedef, kamu görevlisinin cezalandırılması değil, kamu hizmetinin aksamadan ve kamu sisteminin bozulmadan işleyişine devam etmesidir.

Bu durumda, dava konusu Yönetmeliğin 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veya soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilmemiş olmak” şartı ile 9. unsurunun 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya yöneticilik misyonu üzerinden alınmamış olmak” şartı, 657 sayılı Kanun’un 132. hususunun 4. fıkrası ile yapılan düzenlemenin genişletilmesi sonucunu doğurmaktadır. Buna nazaran, bir soruşturma sonucunda tesis edilen ve cezalandırma maksadı değil, salt bir önlem niteliği taşıyan yer değişikliği ya da yöneticilik vazifesinin sonlandırılması süreçleri, 657 sayılı Kanun’un 132. hususunda sayılan cezalardan ve atanılacak olan vazife de tekrar birebir hususta sayılan misyonlardan olmadığından, 657 sayılı Kanun’un 132. unsurundaki şartların genişletilmesi sonucunu doğuran düzenlemelerde hukuka uygunluk görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 01/09/2016 tarihli, 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8. hususunun 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veya soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilmemiş olmak” ibaresi ile ”Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 9. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya yöneticilik vazifesi üzerinden alınmamış olmak” ibaresinin İPTALİNE;

2. Nihayetinde dava kısmen iptal, kısmen ret, kısmen karar verilmesine yer olmadığı formunda sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan .-TL yargılama sarfiyatının haklılık oranına nazaran yarısı olan .-TL’lik kısmının davalı yönetimden alınarak davacıya verilmesine, başka yarısı olan .-TL’nin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta fiyatının kararın katileşmesinden sonra aidiyetine nazaran taraflara iadesine;

3. Bakılan davanın mutlaklaşan kısımları için davalı yönetim ve davacı lehine vekalet fiyatına hükmedildiğinden, bu basamakta davalı yönetim ve davacı lehine yine vekalet fiyatına hükmedilmemesine;

4. Bu kararın bildiri tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyine temyiz yolu açık olmak üzere, 01/12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Emoji
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Hangimeslek.Net Yöneticisi, İçerik Üreticisi

Yorum Yap